Podstawowe akty prawne

Ustawy i rozporządzenia, które mogą się przydać

  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  /tekst jednolity z 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1502/.
  • USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej./tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm./.
  • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJz dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm. /.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJz dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973/.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. /Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm./.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. /Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 z późn. zm./.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy /Dz.U. z 2009 r. Nr 14 poz. 80/.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAw WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719/.
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. z 1997 r. Nr 109 poz.704 z późn. zm./.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACYz dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm./.