Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

Zajmujemy się wykonywaniem i aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), zgodnych z aktualnymi przepisami. Realizujemy zlecenia w całym kraju.

WAŻNE:

Usługę tę wyceniamy zawsze indywidualnie. Jeżeli chcecie Państwo, aby cały proces wyceny został optymalnie przyspieszony, proponujemy odpowiedzieć na poniższe pytania: Czy instrukcja PPOŻ ma dotyczyć istniejącego już budynku czy dopiero budowanego obiektu? Jaki rodzaj działalności gospodarczej Państwo prowadzicie – usługowy, produkcyjny, magazynowy, biurowy (inny)? Czy w budynku istnieją takie stanowiska pracy, gdzie istnieje ryzyko wybuchu? Jaka jest powierzchnia/kubatura danego obiektu? Jaka jest wysokość obiektu i ile liczy kondygnacji? Czy dysponujecie Państwo projektem budowlanym z rysunkiem i rzutem kondygnacji i w jakiej wersji (elektronicznej lub papierowej)? Dzięki dokładnym odpowiedziom szybciej przedstawimy Państwu ofertę cenową i wykonamy odpowiednią instrukcję przeciwpożarową.

1. Jakie rodzaje budynków należy wyposażyć w Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Ogólną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów:
użyteczności publicznej, takich jak firmowe biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje, teatry czy kina,
zamieszkania zbiorowego, w tym domy opieki i sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty, hotele itd.,
produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.

W tym przypadku nie tworzy się dokumentu dla obiektów, których:
1.kubatura brutto lub część będąca strefą pożarową nie przekracza 1 000 m3 (bez punktu 2.).
2.kubatura brutto nie przekracza 1 500 m3 (w przypadku budynków inwentarskich).
3.strefa pożarowa innego niż budynek obiektu nie posiada więcej niż 1 000 m2 powierzchni.

2. Kto powinien zlecać opracowanie instrukcji PPOŻ?

Obowiązek ten należy do właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów lub ich części, które uznawane są za oddzielne strefy pożarowe. Na osobach tych ciąży także odpowiedzialność za opracowanie odpowiedniego dokumentu.

3. Dlaczego konieczne jest tworzenie instrukcji przeciwpożarowych?

Najważniejszym celem w tej kwestii jest ustalenie dokładnych wymagań dotyczących ochrony przeciwogniowej w budynku, zarówno w zakresie organizacyjnym, porządkowym, jak i technicznym. Użytkownicy obiektów otrzymają wiedzę związaną z eksploatowaniem budynków oraz znajdujących się w nim urządzeń i instalacji.

Wymogi prawne dotyczące ochrony i instrukcji PPOŻ
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229, z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719),

Call Now Button